Институт туралы – «Казахский автомобильно-дорожный институт (КазАДИ) им. Л.Б. Гончарова — www.kazadi.kz

ҚазАЖИ-мен танысу

Автомобиль - жол білім беру мекемесін құру идеясы Қабашев Рахымжан Әбілқасымұлына 1990-шы жылдардың соңында келді. Білім беру жүйесінде және еліміздің жетекші жоғары оқу орындарында 30 жылдан астам жұмыс істеп, кеңестік білім беру жүйесінің Қазақстанға ауысуының куәсі, сондай-ақ Алматы автожол институты (ААДИ) мен Алматы темір жол көлігі инженерлері институтының (АЛИИТ) Қазақ көлік және коммуникация академиясына бірігуінің куәгері болған ғалымға сүйікті мамандықтарының мүлдем басқа бағытқа ие болып, бұрынғы дәлдігі мен жүйелілігін жоғалтатыны түсінікті болды. 1999 жылы Л. Б. Гончаров атындағы Қазақ автомобиль-жол институты (ҚазАЖИ) құрылды. (Мемлекеттік лицензия АБ№ 0142694). Институттан академияға дейін ұзақ жол өтіп, бүгін Л.Б. Гончаров атындағы ҚазАЖИ Қазақстан Республикасының автомобиль-жол саласы үшін бакалаврдан бастап PhD-ге дейін барлық білім беру буынының кадрларын дайындайтын республикадағы жалғыз мамандандырылған техникалық жоғары оқу орны болып табылады. ЖОО базасында "Колледж-ЖОО"жүйесі бойынша мамандарды үздіксіз даярлауды қамтамасыз ететін Алматы автомобиль-жол колледжі табысты жұмыс істейді. Автомобиль-жол саласының жетекші білім беру, ғылыми және өндірістік ұйымдары мен кәсіпорындары бар ғылыми-инновациялық білім беру өндірістік кешені (ҒЗТКЖ) мекемеге өз студенттеріне академиялық білім беріп қана қоймай, оларды практикада қолдануға үйретеді. ҒЗТКЖ түлектердің тезірек жұмысқа орналасуына және олардың өндірістік процеске жеңіл сіңуіне ықпал ететіні сөзсіз. Қазақстан өңірлерінде жол құрылысының сапасын техникалық қадағалауды, диагностикалауды және паспорттауды жүзеге асыратын аккредиттелген жол стационарлық және мобильді зертханалар, сондай-ақ қызметкерлерге, түлектер мен студенттерге еліміздің ірі жол жобаларын іске асыруға,қатысуға мүмкіндік береді.

Институттың Қазақстанның 10 өңірінде қашықтықта білім беру процесін жүзеге асыратын өкілдіктері бар.

Біздің білім беру бағдарламаларымыз:


БАКАЛАВРИАТ:

6В073-Сәулет және қ ұрылыс

В074-Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс

- Автомобиль жолдары мен аэродромдар құрылысы

- Көпірлер, тоннелдер құрылысы

- Газмұнай құбырларымен газмұнай қоймаларының құрылысы

– Құрылыс

-- Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларын өндіру

6В071-Инженерия және инженерлік іс

В065-Автокөлік құралдары

- Көлік, көлік техникасы және технологиялары

6В113-Көлік қызметтері

В095-Көлік қызметтері

- Көліктегі тасымалдауды ұйымдастыру және логистика

- Жол қозғалысын ұйымдастыру

6В061- А қпараттық-коммуникациялық технологиялар

В057-Ақпараттық технологиялар

- Ақпараттық жүйелер

6В041-Бизнес және басқару

В044-Менеджмент және басқару

- Менеджмент

- Экономика

В045-Аудит және салық салу

- Есеп және аудит;

В046-Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

- Қаржы

В047-Маркетинг және жарнама

- Маркетинг

МАГИСТРАТУРА:

7 М 041-Бизнес және басқару

- Экономика

7М071-Инженерия және инженерлік Іс

- Көлік, көлік техникасы және технологиялары

7М073-Сәулет және құрылыс

– Құрылыс

- Автомобиль жолдары мен аэродромдар құрылысы

7 М 113-көлік қызметтері

– Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру

PhD :

8 D 073- С әулет және құрылыс

- Автомобиль жолдары мен аэродромдар құрылысы

8 D 071-Инженерия және инженерлік Іс

- Көлік, көлік техникасы және технологиялары

8 D 113 – К өлік қызметтері

– Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру

Институтті аккредиттеу

Халықаралық ынтымақтастық

Бакалавр договор

Договора СОП,ДД

На основании международных договоров КазАДИ сотрудничает с 19-ю зарубежными вузами: Гентским университетом (Бельгия), Университетом Ататюрка (Турция); Автомобильным институтом «АДЖУ» (Южная Корея); Силезским техническим университетом, Высшей школой бизнеса (Польша); Высшей школой Дегендорфа (Германия); МАДИ (ГТУ),СибАДИ,ТГАСУ(Россия);ТАДИ (Узбекистан) и др. КазАДИ является ассоциированным членов Межправительственного Союза Дорожников (МСД). На XXXIV заседании МСД (12 сентября 2013 г., г. Дилижан, Республика Армения) было принято решение о создании Совета по образованию. Председателем Совета по образованию был утвержден Декан факультета транспортных коммуникаций Белорусского национального технического университета, д.т.н., проф. Бусел А.И., заместителем - Ректор КазАДИ им. Л.Б. Гончарова, д.т.н., проф. Кабашев Р.А.

С целью активизации НИР в рамках реализации стратегии КазАДИ за три года были проведены 1 международная, 2 межвузовские конференции, 1 выставка, 7 круглых столов, а также 6 семинаров учеными зарубежных вузов, в том числе:

- 20-21 июня выставка Новый кампус КазАДИ, где демонстрировался разработанный студентами Гентского университета проект нового кампуса КазАДИ;

- 21 июня 2013 г, «Городское планирование: Проблемы организации легкорельсового и веллосипедного транспорта в г Алматы», лекторы сотрудники Гентского университета MarcJacobs, PatrickGryson, ErikVanBelleghem, профессор КазАДИ д.т.н. Уразбеков А.К;

- 20 августа по 7 сентября сотрудники КазАДИ приняли участие в автопробеге по автомобильным дорогам "Новый шелковый путь";

- 14 февраля 2014 года был проведен Круглый стол «Развитие системы инженерного образования и инновационнойнаучно-исследовательской деятельности – ключ к совершенствованию автодорожной отрасли», посвященный реализации задач, поставленных в Стратегии 2050 и Послании Президента Н.А. Назарбаева к народу Казахстана 2014 г. В заседании приняли участие члены Научно-инновационного образовательно-производственного комплекса (НИОПК) и обсуждены насущные проблемы подготовки кадров и научно-инновационного развития автодорожной области;

- С 14 по 30апреля 2015 года в рамках международного сотрудничества в области образования, по программе академической мобильности ППС кафедры были организованы курсы лекций профессора кафедры «Защита информации и систем связи» Юго-Западного государственного университета, г. Курск, д.ф-м.н В.П. Добрицы для студентов специальности «Информационные системы» на тему: «Нейронные сети», а так же для ППС КазАДИ «Инновационные методы оценки качества обучения» в объеме 72 часов.

- 26-30 октября 2015 годав рамках реализации Плана действий по региональному проекту по безопасности дорожного движения для стран Восточной и Средней Азии – TRACECA Безопасность дорожного движения II (EuropeAid/133698/C/SER/Multi, Проект, финансируемый ЕС) PhD, prof. Krsto Lipovac (University of Belgrade–Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade) провел семинары в КазАДИ им. Л.Б. Гончарова, в работе которого приняли участие ППС, студенты и магистранты КазАДИ, а также специалисты УДД г. Алматы, КаздорНИИ, КазНТУ им.К.И. Сатпаева, КазНАУ, Университета Алматы и др. В рамках данного семинара-тренинга были проведены полевые исследования на дорогах г. Алматы, в которых участвовали ППС и студенты КазАДИ с привлечением представителей УДД г. Алматы, предоставившими оборудование для контроля скорости автомобилей, по двум направлениям: «Использования ремней безопасности» и «Контроль соблюдения скоростного режима». Результаты были доложены на заключительный день. Достигнута предварительная договоренность с профессором Krsto Lipovac и ведутся организационные работы по запуску в 2016 году совместного НИР по безопасности дорожного движения для Казахстана с Университетом Белграда.

В рамках мероприятий Межправительственного союза дорожников (МСД) проведены:

- 20-21 июля 2014 года проведена Юбилейной Международной научно-практической конференции «Автомобильные дороги и транспортнаятехника: проблемы и перспективы развития», посвященной 100-летию со дня рождения Л.Б. Гончарова, первого министра автомобильных дорог Казахстана, лауреата государственной премии СССР. В работе конференции приняли участие ученые, представители вузов и специалисты дорожной отрасли из Бельгии, Канады, России, Грузии, Азербайджана, Узбекистана, Армении, Кыргызстана и Казахстана. Было зарегистрировано 372 участника конференции. Опубликован сборник трудов конференции. В рамках празднования 100-летия 27 сотрудников КазАДИ награждены памятными медалями и 15 - почетными грамотами МСД;

- 21 ноября 2014 г проведена презентации книги Чердабаева Т.Б. «Дороги мира: История и современность»;

- ежегодно на выставке «КазАвтодор» эспонируются научные и образовательные достижения КазАДИ.

Цель этих мероприятий - повышение качества науки и образования, воспитание молодежи, решение актуальных вопросов интеграции образования, науки и производства. Итоги и результаты проведенных мероприятий были отражены в опубликованных сборниках материалов.

Мобильность обучающихся КазАДИ и Howest University of Applied Sciences

Бельгия
Ассоциация Howest Гентского университета

https://www.howest.be/nl

Турция
Университет Ататюрк

https://medinaschool.org/world/universitet-atatyurka

Южная Корея
Корейский автомобильный институт АДЖУ

Польша
Силезский технический университет
Польша
Высшая школа бизнеса

Германия
Высшая школа Деггендорф

ГТУ
МАДИ

Россия
СибАДИ
Россия
ТГАСУ

Узбекистан
Ташкентский институт по проектированию, строительству и эксплуатаций автомобильных дорог

Турция
Йылдызский технический университет

Кыргызстан
Кыргызский государственный технический университет им.Раззакова
Индия
KIIT (Kalinga Institute of Industrial Technology)

Россия
Тюменский государственный нефтегазовый университет (ТюмГНГУ)

Россия
Юго-Западный государственный университет

Россия
Московский финансово-промышленный университет «Синергия»
Будапешт
Метрополитен университет

Латвия
Резекненская высшая школа


МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ СОВЕТ ДОРОЖНИКОВ

СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

Басқару және құрылымы

Даму перспективалары мен стратегиясы

Қаржылық қызмет туралы Сыртқы аудиттелген есеп 2017-2019

ҚазАЖИ 2020-2025 перспективалары мен стратегиясы

Академиялық стратегия:

 • Бәсекеге қабілетті кадрларды сапалы даярлауды қамтамасыз ету
 • Әлемдік үрдістер контекстінде жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мазмұнын жаңғырту
 • Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру менеджментін және даму мониторингін жетілдіру
 • ҚазАЖИ инфрақұрылымын дамыту
 • Студенттердің тәрбие және әлеуметтік жұмыс деңгейін арттыру
 • Халықаралық ынтымақтастықты кеңейту

Инновациялық әлеуетті дамыту стратегиясы:

 • Ғылымды дамыту

Маркетингтік стратегия:

 • ҚазАЖИ брендінің имиджін нығайту
 • Әлеуметтік желілер мен іздеу жүйелерінде танымалдылықты арттыру
 • Жаңа талапкерлерді тарту және қазіргі студенттермен қарым-қатынасты сақтау (CRM)
 • Тұтынушыдан кері байланыс процесін жақсарту

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат

Версия для слабовидящих
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support